In 2009 kreeg ‘Faber’ opdracht van de gemeente Almere om te onderzoeken wat gedetineerden nodig hebben om op een goede manier na detentie terug te keren in de maatschappij. ‘Faber’ beschreef de vrijwillige nazorg die de gemeente op de leefgebieden: ID bewijs, inkomen/dagbesteding, huisvesting, zorg en schulden wilde gaan uitvoeren in deze notitie De samenwerkingsafspraken die er al waren tussen politie, reclassering, OM en gemeente ten behoeve van zeer actieve veelplegers vormden het uitgangspunt. De taken en verantwoordelijkheden van de gemeente binnen de keten zijn opnieuw beschreven maar dan ten behoeve van alle ex-gedetineerden. Hierin specifiek aandacht voor de samenwerking met de Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD) binnen de penitentiaire inrichtingen (PI).

Plan van aanpak nazorg ex-gedetineerden Lelystad en evaluatie van de gezamenlijke aanpak veelplegers ‘Faber’ deed de evaluatie van de aanpak voor veelplegers voor de gemeente Lelystad eind 2009, begin 2010. Op basis van deze evaluatie en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Nazorg ex-gedetineerden schreef ‘Faber’ een notitie voor de gemeente Lelystad. Hierin staat precies beschreven hoe de gemeente de nazorg op de verschillende leefgebieden goed kan vormgeven in samenwerking met de medewerkers maatschappelijke dienstverlening van de DJI.

Conferentie Nazorg ex-gedetineerden
‘Faber’ heeft vervolgens een conferentie georganiseerd waarin betrokkenen elkaar leerden kennen. Maar ook de mogelijkheden om op de vijf belangrijke leefgebieden iets te doen bij terugkeer van een gedetineerde in de samenleving. En zich vervolgens gezamenlijk committeerden aan de nieuwe doelstellingen.